1
2 Jõulumäe Tervisespordikeskus 4
5
Jõulumäe Tervisespordikeskus • tel +372 445 6117 • info@joulumae.ee

Euroopa Liidu struktuurifondide toetus


                    

    

Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatud projekt

 

Projekti „Jõulumäe Tervisespordikeskuse väljaarendamine” eesmärk oli Jõulumäe Tervisespordikeskuse spordirajatiste kvaliteedi tõstmine ja aktiivse vaba aja veetmise võimaluste laiendamine ning seeläbi keskuse atraktiivsemaks muutmine kõikidele sihtgruppidele (maakonda külastavad turistid, professionaalsed sportlased, tervisesportlased, harrastussportlased, kohalikud elanikud jne).

 

Projekt koosnes kuuest erinevast tegevusest:

 

1)   lumetootmise süsteemi arendamine:

Rajati uus pumbajaam, paigaldati 7 hüdranti kunstlume tootmiseks otse suusarajale. Rajati kunstlume tootmiseks plats, kus võimalik hoida kunstlund üle suve. Osteti juurde kolm lumekahurit, aastaringselt kasutatavate lintidega ATV.

 

2) staadioni arendamine:

Teostati olemasoleva staadioni ümberehitus, viidi vastavusse erinevate spordialade võistlusmäärustikega. Ehitati uus 14 boksiga hooldemaja, rajati rajatunnel, ehitati aastaringse kasutusega WC-d.

 

3)  liikumisradade arendamine:

Ehitati uus 5 m laiune 1 km pikkune valgustatud asfaltkattega liikumisrada, teostati olemasoleva 2,5 km pikkuse 3 m laiuse asfaltkattega liikumisraja ülekate.

 

4)  õppeklassi, jõusaali ja taastusruumide rajamine:

Kultuuriministeeriumi ja Jõulumäe Tervisespordikeskuse arengukava nägi ette uue sportlaste majutushoone ehitamise, mille ühe osana tunnistati EASi poolt abikõlbulikuks õppeklassi ja fuajee, jõusaali ja taastusruumide ehitus ja sisustamine.

 

5)   lumetootmise süsteemi täiustamine:

Lumetootmise süsteemi täiustamisega ehitati välja 11 hüdrandiga kunstlume tootmise süsteemi pikendus lume tootmiseks otse suusarajale.

 

6)  suusasilla rajamine:

Jõulu mäele suusaradade ristumiskohta rajati olemasoleva amortiseerunud silla asemele võistlusmäärustikest ning kasutajate ohutusest lähtuvalt liimpuit-, betoon- ja raudkonstruktsioonidega suusasild.

 

 

Struktuuritoetuse suurus 13 006 904,19 krooni.

Ehitustööde algus 14. okt 2008, lõpp 30. okt 2009.

  

Projekti realiseerimisega astus Jõulumäe Tervisespordikeskus suure sammu kaasaja nõuetele vastavaks spordirajatiseks saamisel viies keskuse kvalitatiivselt uuele tasemele.